Spółka cywilna

Spółka cywilna to rodzaj umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do określonego, wspólnego celu gospodarczego przez wniesienie wkładów lub inny, określony sposób. Spółka cywilna i jej cechy zostały przedstawione poniżej.

 

Przesłanki do zawarcia spółki cywilnej to:

 • mały zakres działalności
 • 2-3 wspólników
 • zaufanie wśród wspólników
 • jednorazowe przedsięwzięcie lub realizacja określonego celu
 • chęć szybkiego rozpoczęcia działalności
 • uproszczona dokumentacja

 

Wspólnicy:

Nie więcej niż 2-3 wspólników. Osoby fizyczne i prawne, darzące się zaufaniem.

 

Kapitał zakładowy:

Nie ma określonego minimalnego pułapu. Wspólnicy spółki cywilnej wnoszą wkład w dowolnej postaci np. środki pieniężne, wiedza, usługi.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania:

Za zaciągnięte zobowiązania odpowiadają wspólnicy, w równym stopniu zarówno majątkiem wspólnym, jak i majątkiem indywidualnym.

Uwaga: Wierzyciel ma prawo wybrać z czyjego majątku chce zaspokoić swoje roszczenia. Może np. wskazać majątek jednego ze wspólników.

 

Do zalet spółki cywilnej zaliczamy:

 1. Szybka procedura utworzenia – zakładając, że wspólnicy posiadają już zarejestrowane działalności gospodarcze.
 2. Niskie koszty rejestracji spółki.
 3. Brak wymogu minimalnego kapitału założycielskiego.
 4. Możliwość wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania.
 5. Odpowiedzialność za zobowiązania przez wszystkich wspólników.

 

Wadami spółki cywilnej są:

 1. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, co powoduje, że wspólnicy nie mogą zawierać umów ze spółką.
 2. Problem z rozstrzyganiem wewnętrznych konfliktów, gdyż nie ma szczegółowych regulacji prawnych.
 3. Osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

 

Obligatoryjne przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

W chwili obecnej nie obowiązują już przepisy, które nakładały obowiązek przekształcenia Spółki Cywilnej w Jawną po przekroczeniu w dwóch kolejnych latach rocznych obrotów równych  800.000 EUR, art. 26§4 KSH został zmieniony ustawą z dnia 23 października 2008r. (Dz. U Nr 217 poz. 1381), która obowiązuje od dnia 8 stycznia 2009 r.

 

Dobrowolne przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Następuje poprzez zgłoszenie spółki do rejestru przez wszystkich wspólników. Najczęściej bodźcem do takiej działania jest zmiana sposobu odpowiedzialności za zobowiązania.

Spółka cywilna nie jest osobnym podmiotem prawa, więc jej majątek jest własnością wspólników. W takiej sytuacji za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy: majątkiem firmy oraz swoim osobistym. Wierzyciel może ściągać zobowiązania z majątku spółki (wówczas musi pozwać wszystkich wspólników) lub z majątku dowolnego wspólnika (co w praktyce jest łatwiejsze).

Spółka jawna jako tzw. ułomną osobą prawną może posiadać swój majątek. Wspólnicy też odpowiadają za zobowiązania spółki, ale dopiero gdy sama spółka okaże się niewypłacalna. Jest to bezpieczniejsza forma dla wspólników, gdyż egzekucja z majątku wspólnika może nastąpić dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki jawnej okaże się bezskuteczna.

Sam proces przekształcenia jest dość trudny, gdyż musi być sporządzony plan podziału, więc warto go zlecić specjalistom.

 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego (w tym w spółkę z o.o.)

Na początku warto zauważyć, że do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową stosuje się przepisy regulujące zasady przekształcania spółki jawnej w inna spółkę handlową.

W celu przekształcenia spółki należy przygotować następujące dokumenty:

 • projekt uchwały o przekształceniu spółki
 • wzór umowy spółki z o.o.
 • wycenę majątku spółki cywilnej, potwierdzoną przez biegłego rewidenta

 

Etapy przekształcania spółki cywilnej w spółkę z o.o. obejmują:

 • przygotowanie dokumentów
 • zawarcie umowy spółki z o.o.
 • powołanie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców

 

Likwidacja spółki cywilnej

Następuje na wniosek wspólników. Z chwilą rozwiązania spółki cywilnej wspólnicy stają się współwłaścicielami majątku spółki w częściach ułamkowych. Gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie zobowiązań spółki, wspólnicy w równej części pokrywają zobowiązania majątkiem indywidualnym!

 

Likwidacja majątku spółki cywilnej toczy się według następującej procedury:

 • zaspokojenie zobowiązań spółki pieniędzmi lub w razie potrzeby w drodze zbycia majątku rzeczowego i praw przynależnych spółce,
 • wydanie wspólnikom w naturze rzeczy wniesionych do spółki tylko do używania,
 • zwrot wspólnikom równowartości ich wkładów, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast równowartości zostały zwrócone wkłady w naturze albo inne rzeczowe składniki majątku czy prawa; w takiej sytuacji niezbędna jednak jest dodatkowa umowa, porozumienie,
 • podział pozostałej nadwyżki.